Diamond blades

Diamond blades

CONCRETE PREMIUM, type CS

Very fast cutting turbo segment

Size Arbour SKU List price
115 22,23 CS1153000P 59,00 €
140 22,23 CS1403000P 78,00 €
150 22,23 CS1509000P 81,00 €
180 22,23 CS1803000P 93,00 €
300 20,00 CS3002000P 162,00 €
400 25,40 CS4004000P 242,00 €